หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561Admin


โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท ี่6
เรื่อง“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
    

หลักการและเหตุผล

         ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ถือเป็นงานวิจัยที่เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้
         การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
         นอกจากนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์จากสถาบันอื่นๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นควรจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2016) ขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์จากสถาบันอื่นๆ ทั่วประเทศ

     วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
         2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
         3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
         4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

     การเสนอผลงานวิจัย
         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร / หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  ของสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ส่งผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   มานำเสนอในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5  โดยแบ่งกลุ่มผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
         1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
         2. กลุ่มมนุษยศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ และวิทยาการจัดการ
         3. กลุ่มวิทยาศาสตร์/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ เกษตรศาสตร์   และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
         4. กลุ่มพหุวิทยาการ (Interdisciplinary)

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED