หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561Admin


การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(The 7th National and International Graduate Study Conference)
“Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”


   

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference) ในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ การจัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย
             1. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
             2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 (The 2nd National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2017) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
             3. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Creative Art Disseminating 2017 (ICAD 2017) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานสร้างสรรค์ระหว่างศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ *
             เฉพาะการสมัครเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th International Creative Art Disseminating 2017 (ICAD 2017) สามารถสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED