หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561Admin


การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(The 7th National and International Graduate Study Conference)
“Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”


     หลักการและเหตุผล

         ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย  ถือเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์          ต่อประเทศชาติได้ การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ จึงจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์จากสถาบันอื่นๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ


     วัตถุประสงค์

              1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
              2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
              3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
              4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป


     การเสนอผลงานวิจัย
        ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
         1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
         2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
         3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เกษตรศาสตร์
         4. กลุ่มพหุวิทยาการ

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED