หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561Admin


การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
“ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(The 8th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2018)
“Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”


     หลักการและเหตุผล

            การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย
            1. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2018) “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
            2. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 3 (The 3rd National and International Conference on Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2018) เป็นการจัดประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
            3. การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Creative Art Disseminating 2018 (ICAD 2018) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานสร้างสรรค์ระหว่างศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ
            * เฉพาะการสมัครเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Creative Art Disseminating 2018 (ICAD 2018)  สามารถสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/


     วัตถุประสงค์

              1. เพื่อส่งเริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
              2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่
              3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
              4. เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
     การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
              1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบ, ศิลปะ, ดนตรี)
              2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (การศึกษา, บริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว, บัญชี, การเงิน)
              3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /เภสัชศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมอาหาร)
              4. กลุ่มพหุวิทยาการ

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED