หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

15 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2560

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

9 มิถุนายน 2560                   

ส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

16 มิถุนายน 2560

นำเสนอผลงานวิจัย

20-21 กรกฎาคม 25609

สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 31  กรกฎาคม 2560

Begin receiving research papers

February, 15 2017

Deadline for receiving papers

May, 26 2017

Announcement of the selections

June, 9 2017

Deadline of submitting the revised papers

June, 16 2017

International Academic Conference

July, 20-21 2017

   *หมายเหตุ 1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ
                   2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED