หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

1 กุมภาพันธ์ –30 เมษายน 2561

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

21 พฤษภาคม 2561                   

  (*หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ)

 

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

31 พฤษภาคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย

28-29 มิถุนายน 2561

สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 15  กรกฎาคม 2561

Begin receiving research papers

February, 1 2018

Deadline for receiving papers

April, 30 2018

Announcement of the selections

May, 21 2018

Deadline of submitting the revised papers

May, 31 2018

International Academic Conference

June, 28-29 2018

 

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre

  
*หมายเหตุ 1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ
                   2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhon Anthropology Centre

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED