หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561Admin


    รูปแบบการนำเสนอ
 
                ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท  หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโท ของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน 
                 รูปแบบการนำเสนอผลงาน  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
                         - การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  นำเสนอด้วย PowerPoint  โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ  15  นาที  (รวมเวลาถาม – ตอบ)
                        - การนำเสนอด้วยโปสเตอร์  กำหนดรายละเอียดดังนี้
                (1) ให้นักศึกษาจัดทำโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม power point เพื่อนำเสนอแบบ e-poster  โดยนักศึกษาต้องจัดทำไฟล์โปสเตอร์มาด้วยตนเอง  เพื่อนำเสนอกับคอมพิวเตอร์ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ และควรมาถึงก่อนเวลาเริ่มงาน อย่างน้อย 30 นาที
                (2) เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ข้อสรุป รายการอ้างอิง      (โดยเลือกเฉพาะการอ้างอิงที่ปรากฏในโปสเตอร์เท่านั้น) โดยเนื้อหาควรมีรายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ
                (3) ผู้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องยืนประจำที่คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอ e-poster ตามเวลาที่กำหนดให้
                (4) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ  สามารถเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED