หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561Admin


    รูปแบบบทความวิจัย

           บทความวิจัยจะต้องจัดรูปแบบตามที่การประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบและตัวอย่างบทความวิจัยด้านล่าง


           - ตัวอย่างการวางรูปหน้ากระดาษบทความวิจัยสำหรับนักศึกษา
           - ตัวอย่างการวางรูปหน้ากระดาษบทความวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย
           - รูปแบบบทความวิจัยภาษาไทยสำหรับนักศึกษา
           - รูปแบบบทความวิจัยภาษาไทยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย
           - รูปแบบบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (English full paper format)
           - รูปแบบรายการอ้างอิง (References)
           - แบบฟอร์มรับรองบทความวิจัยซึ่งลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
           -The Article Approved form


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED