หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561Admin


        การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย

        ผู้นำเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน พร้อมกับส่งไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4  ในทุกสาขาวิชา  ทั้งนี้นับรวมรูปภาพ  ตาราง  เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก  จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana New  ขนาด  15  สำหรับภาษาไทย  และ Times New Roman ขนาด12 สำหรับภาษาอังกฤษ โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาที่เว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท
    (ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2560)

ผู้เข้าร่วมการประชุม


1,000 บาท
(ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2560)

         โดยอัตรานี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร เอกสารรวมบทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอื่น ๆ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
 
* เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินจากระบบไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ หรือชำระเป็นเงินสดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคาร 50  ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม 
       
*ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED