หน้าหลัก
หลักการและเหตผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Template
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561Admin


        การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย

        ผู้นำเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน พร้อมกับส่งไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4  ในทุกสาขาวิชา  ทั้งนี้นับรวมรูปภาพ  ตาราง  เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก  จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Angsana New  ขนาด  15  สำหรับภาษาไทย  และ Times New Roman ขนาด12 สำหรับภาษาอังกฤษ โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาที่เว็บไซต์ http://conference.su.ac.th/
        *การสมัครเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Creative Art Disseminating 2018 (ICAD 2018) สามารถสมัครได้ที่ http://www.graduate.su.ac.th/                        อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท

ผู้เข้าร่วมการประชุม


1,000 บาท

 

       

        วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

           1. ชำระเป็นเงินสดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
           2. ชำระเงินผ่านธนาคาร เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินจากระบบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ

           หมายเหตุ อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยอัตรานี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร เอกสารรวมบทคัดย่อ รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอื่น ๆ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
   
                                             

                                       *** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ***

 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED