การสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
พิมใบชำระเงินซ้ำ
ตรวจสอบรายชื่อ
และสถานที่เรียน

 รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเข้มประจำปี 2563 ( รอบ 2 )

 
                                                 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2563 - 24 เมษายน 2564
                                                                             สมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 ธันวาคม2563  

   คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

             1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ที่เข้าศึกษาในปี 2558-2561 สามารถสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเข้มได้
             2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา ที่เข้าศึกษาในปี 2557-2561 สามารถสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเข้มได้


      หมายเหตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในปี 2559-2561
             ในหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาเอกที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ถ้าสอบผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเข้ม
            (เกณฑ์การตัดสินผ่านระดับปริญญาเอก 60 %) สามารถนำผลการสอบผ่านมายื่นเพื่อขอสอบพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
            (ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมให้ใช้คะแนนการสอบอื่นแทนคะแนนการสอบ Silpakorn English Proficiency Test (SEPT)
            และการสอบอื่น สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561)
    

                            หากมีข้อสงสัยในเรื่องของเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษ ติดต่อ คุณสายสวาท โทร. 088-229-2015

        ระยะเวลาการอบรม 45 ชั่วโมง

                   ระยะเวลาการอบรม 45 ชั่วโมง โดยเลือกกลุ่มการเรียน
                   - ช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น. เปิดสอน จำนวน 2 กลุ่ม (ไม่เกินกลุ่มละ 35 คน)
                   - ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เปิดสอน จำนวน 1 กลุ่ม (ไม่เกินกลุ่มละ 35 คน
                          มกราคม
                     วันเสาร์ที่  9,16,23,30                           
                     กุมภาพันธ์
                     วันเสาร์ที่  6,13,20,27                     
                      มีนาคม
                     วันเสาร์ที่  6,13,20,27                     
                      เมษายน
                     วันเสาร์ที่  3,17,24   

 

 • ระยะเวลารับสมัคร

  สมัครตั้งแต่วันที่ 14  -23 ธันวาคม  2563

  สถานที่อบรม / สถานที่สอบ
  อบรมออนไลน์

  การสมัคร

  1. เปิดสมัครวันที่ 14  -23 ธันวาคม  2563
  2. สมัครทาง internet เท่านั้น
  3. กรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
  4. print แบบชำระเงินผ่านธนาคาร  การตรวจสอบรายชื่อ


  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ www.graduate.su.ac.th

  เกณฑ์การตัดสินผ่าน

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่สอบผ่านการอบรม(เกณฑ์การตัดสินผ่าน ปริญญาโท 50% ปริญญาเอก 60%)

  ติดต่อสอบถาม


 • ต้องการสอบถามเรื่องของเกณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษ ติดต่อ คุณสายสวาท โทร. 088-229-2015

 • มีปัญหาในการสมัครออนไลน์ ติดต่อ คุณเชาวณีย์ โทร. 034-218-808


 •  

  สมัครออนไลน์Copyright © 2019 Graduate School Rights Reserved.