ลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย
Registration Form

คำนำหน้าชื่อ (Name Title)
ภาษาไทย (Thai) : นาย นาง นางสาว อื่นๆ (ระบุ) :
ภาษาอังกฤษ (English) : Mr. Mrs. Miss อื่นๆ (ระบุ) :
ชื่อ - สกุล (Name-Surname)
ภาษาไทย (Thai) :
ภาษาอังกฤษ (English) :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Address)
เลขที่ (Address Number) :
ตรอก/ซอย (Soi) :
ถนน (Road) :
แขวง/ตำบล (Subdistrict)) :
เขต/อำเภอ (District)) :
จังหวัด (Province)):
รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) :
โทรศัพท์ (Phone) :
โทรศัพท์มือถือ :(Mobile) *ต้องการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน(Office phone number) :
Email : *ต้องการ

กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน โปรดระบชื่อ-นามสกุล/ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ให้ชัดเจน

ชื่อ - นามสกุล   
หน่วยงาน   
ที่อยู่      

 

สถานภาพ (Status)


นักศึกษา(Student)

อาจารย์(Lecturer)
นักวิชาการ/ นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ (Research)
อาจารย์ (Lecturer) ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการ/นักวิจัย (Researcher) ในมหาวิทยาลัยศิลปากรรูปแบบการประชุมที่ต้องการนำเสนอ (Conference)
ระดับชาติ (National)
ระดับนานาชาติ (International)
ขอสงวนสิทธิ์รับจำนวน 20 บทความ เฉพาะนักศึกษาที่จะต้องสำเร็จการศึกษาด้วยเกณฑ์การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเท่านั้น
รูปแบบบทความที่ต้องการนำเสนอ (Article format)
บทคัดย่อ (Abstract)
บทความฉบับเต็ม (Manuscript)
หน่วยงานที่สังกัด (Institute)
  ภาควิชา/สาขาวิชา/กอง (Program) :  
                   
  คณะวิชา/สานักวิชา (Faculty) :  

   มหาวิทยาลัย (University) :  
                         
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา (Name of Advisor)
คำนำหน้า (Title)
ชื่อ-สกุล (Name) :
ภาควิชา (Program) : คณะ(Faculty)
สถาบันการศึกษา(Institute) :

 

การนำเสนอผลงาน (Presentations)
สนใจนำเสนอผลงานในกลุ่ม : กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ (Art and Design) 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(Humanities/ Social Sciences)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร(Science/ Health Science/ Engineering and Technology/Animal Sciences and Agricultural Technology)
รูปแบบการนำเสนอผลงาน
(Type of presentation):
นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  
นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ชื่อบทความที่ต้องการนำเสนอในครั้งนี้ (Name of presentation)

ภาษาไทย (Thai) :

ภาษาอังกฤษ (English) :


ไฟล์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Manuscript) หรือ ไฟล์บทคัดย่อ (Abstract)
PDF  * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
Word * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

หนังสือรับรองจากอ.ที่ปรึกษา
* PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

 

รหัสประจำตัวประชาชน / passport number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / passport number *ห้ามเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมาย " -"

 

                                                                                                                      เมื่อลงทะเบียนแล้วขอให้

               ผู้นำเสนอผลงาน upload ผลงานด้วยไฟล์ Word 2007 และไฟล์ PDF (กรณีมีตัวอักษรพิเศษให้อัพโหลด Font พร้อมZip ไฟล์ )
                               
                                - บทคัดย่อความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา ไม่มีรูปและตาราง
                                - บทความวิจัยฉบับเต็มความยาวไม่เกิน  4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก

             จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14 สำหรับภาษาไทย (ที่นำเสนอในระดับชาติ) และ Times New Roman ขนาด 12 สำหรับภาษาอังกฤษ               
            (ที่นำเสนอในระดับนานาชาติ) ให้แนบไฟล์ในรูปแบบ PDF มาพร้อมกับบทความวิจัย (Word) มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาบทความวิจัย                
            เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            After fill in your information, please upload your paper in Word 2007 and PDF file. (In case of special characters, please upload font with zip file.)
            Abstract 2 pages A4 Manuscript 4-8 pages A4 include pictures, tables, reference, appendix. Type of characters is Times New Roman 12.
            And scan the article approved form with Abstract and Manuscript.


Graduated School, Silpakorn University 2007 All Right Reserved.