หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567Admin


โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

เรื่อง "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"


        หลักการและเหตุผล

            "บัณฑิตศึกษา" เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการอุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ต้องการความรู้ที่กระจ่างแจ้งผ่านกระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ในท่ามกลางโลกที่ขาดเสถียรภาพ มีความผันผวน มีความซับซ้อน และมีความท้าทายใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา
           การประชุมวิชาการ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ ทั้งสถาบันการศึกษา และสมาคมวิชาการ-วิชาชีพ จึงมุ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนให้องค์ความรู้ ข้อค้นพบ การออกแบบ การสร้างสรรค์ ตลอดจนนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ของบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย มาสู่การสนทนา ถกเถียง แลกเปลี่ยน และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการประชุมวิชาการฯ เพื่อให้ข้อค้นพบเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษา ประเทศชาติ และความเป็นสากลต่อไป
           จากเหตุผลดังกล่าว กองบริหารงานวิชาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

        วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์มากยิ่งขึ้น
       3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
       4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยได้ตรง ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
       5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป

 

             

        การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
            1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
            2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


    

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED