หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย


              ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนและนักวิชาการอิสระที่ต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ที่ใดมาก่อน
              ผู้นำเสนอผลงาน ต้องนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เท่านั้น โดยจัดทำ PowerPoint ประกอบการนำเสนอและอัดคลิปการนำเสนอเรื่องละ 12 นาที (ระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที/ 1 ท่าน คลิปวิดีโอ 12 นาที ถาม-ตอบ 3 นาที) จากนั้นอัพโหลดคลิปวิดีโอการนำเสนอในเว็บไซต์ YouTube และส่งลิงค์การนำเสนอมาให้ทางผู้จัดงานผ่าน Google form เพื่อนำมาจัดทำตารางการนำเสนอผลงานวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ดังนี้

              1. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และฟังการบรรยายพิเศษ ผ่านโปรแกรม ZOOM
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-11.00 น.
               2. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามตารางการนำเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยผู้จัดงานจะส่งลิงค์การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และลิงค์การนำเสนอผลงานวิจัยให้ทาง e-mail ซึ่งในวันที่นำเสนอผลงานวิจัยผู้จัดงานจะเปิดคลิปที่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งมา ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องตรวจสอบตารางและเวลาการนำเสนอของตนเอง เพื่อเข้ามาเตรียมตอบข้อซักถาม (ประมาณ 3 นาที) กับผู้ดำเนินรายการของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

  เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
               1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้แต่งบทความด้วย
               2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
               3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น

   

   

                

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED