หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1. คุณสมบัติผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย
   เป็นอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และนักวิชาการอิสระ

2. กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
    1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
    2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
    3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /เภสัชศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. เงื่อนไขการนำเสนอ
           การส่งผลงานวิจัยเสนอทั้งภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับเต็ม ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
    3.1 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอ 
           (1) เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  ถึงปัจจุบัน
           (2) เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง            โดยต้องมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว
           (3) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน
           (4) ผู้นำเสนอเลือกว่าจะเสนอผลงานวิจัยด้วยบทคัดย่อ (Abstract) หรือบทความฉบับเต็ม (Manuscript)             อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
           (5) สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการนำผลงานไปขอตำแหน่งทางวิชาการ                                 
          หรือนักศึกษาที่จะนำผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา           
          กรุณาสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดของท่านว่าต้องใช้ผลงานบทคัดย่อ (Abstract) หรือเรื่องเต็ม (Manuscript)    เพราะถ้าท่านลงทะเบียนมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
   3.2 บทคัดย่อ (Abstract) หรือบทความฉบับเต็ม (Manuscript)                 
         1  เรื่อง ให้เลือกนำเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์
   3.3 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รูปแบบการนำเสนอ
   ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท    หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา อาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย และนักวิชาการอิสระ ที่ต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
รูปแบบการนำเสนอผลงาน  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 

  • การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
  • การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

     4.1 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  นำเสนอด้วย PowerPoint  และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ  20  นาที  (รวมเวลาถาม – ตอบ)
     4.2 การนำเสนอด้วยโปสเตอร์  กำหนดรายละเอียดดังนี้
ให้ผู้เสนอจัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x100 เซนติเมตร(แนวตั้ง) ด้วยกระดาษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้    ไวนิลหรือแผ่นโฟม จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 ซม. สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร
     4.2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และ หน่วยงานที่สังกัด
     4.2.2 เนื้อหา ประกอบด้วย บทคัดย่อ (ไทย-อังกฤษ) คําสําคัญ (Keyword) บทนํา ผลการวิจัย สรุป และ เอกสารอางอิง
- บทนํา บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทํามาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- ผลการวิจัย ควรบอกผลการค้นพบที่สําคัญที่สุด อาจแบ่งเป็นหัวข้อย่อยและมีน้อยข้อที่สุด และคัดสรรหัวข้อที่มีความสําคัญและเป็นจุดเด่นของการศึกษา
- สรุป ในแบบที่เข่าใจง่าย ชัดเจน กระชับ
- เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
4.2.3 ผู้นําเสนอส่งโปสเตอร์มาก่อนวันจัดงาน 1 สัปดาห์ ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
4.2.4 การจัดเก็บโปสเตอร์ขอให้ผู้นําเสนอติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจําจุดติดตั้งโปสเตอร์

5.  วิธีการส่งผลงานวิจัย
             ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ conference.su.ac.th  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไปและไฟล์ PDF ดังนี้
     5.1 บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา ไม่มีรูปภาพและตาราง 
     5.2 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา     นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา    
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)
     หมายเหตุ        ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน    หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
     6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มต่อ 1 เรื่อง
     6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับย่อต่อ 1 เรื่อง
     6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding

7. อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง

     โดยอัตรานี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร เอกสารรวมบทคัดย่อ (CD) รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)      แบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอื่น ๆ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
                      “ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”

8. เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
     1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
     2. หากไม่มานำเสนอผลงานทั้งด้วยวาจา และโปสเตอร์ บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
     3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ต้องมาเสนอผลงานในวันเปิดงาน
     4. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้มานำเสนอผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น

 

9.  ติดต่อสอบถาม
     - บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  
     e-mail:  phatchamon.s@gmail.com
     - สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 คุณอารีย์วรรณ  นวมนาคะ โทรศัพท์ 098-547-9748 โทรสาร 034-255808
     e-mail: surdi.surc@gmail.com

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED