หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1. คุณสมบัติผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย
               ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ
2. กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
               1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
               2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
               3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /
   สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. เงื่อนไขการนำเสนอ
            การส่งผลงานวิจัย ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็มให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
               3.1 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอ 
                              (1) เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเป็นโครงการต่อเนื่อง
                              (2) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
               3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รูปแบบการนำเสนอ
               ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ที่ต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
               ผู้นำเสนอผลงาน ต้องนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เท่านั้น โดยจัดทำ PowerPoint ประกอบการนำเสนอและอัดคลิปการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที จากนั้นอัพโหลดคลิปการนำเสนอในเว็บไซต์ YouTube และส่งลิงค์การนำเสนอมาให้ทางผู้จัดงานเพื่อนำมาจัดทำตารางการนำเสนอผลงานวิจัย
               การนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ดังนี้

  1. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และฟังการบรรยายพิเศษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.
  2. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามตารางการนำเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา

โดยผู้จัดงานจะส่งลิงค์การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และลิงค์การนำเสนอผลงานวิจัยให้ทาง e-mail ซึ่งในวันที่นำเสนอผลงานวิจัยผู้จัดงานจะเปิดคลิปที่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งมา ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องตรวจสอบตารางและเวลาการนำเสนอของตนเอง เพื่อเข้ามาเตรียมตอบข้อซักถาม (ประมาณ 5 นาที) กับผู้ดำเนินรายการของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

 

5.  วิธีการส่งผลงานวิจัย
              ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไปและไฟล์ PDF โดยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ต้องมีความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา  นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
             ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา   

           ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
               6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มต่อ 1 เรื่อง
               6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding

7. อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง

             
               “ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”
               * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

8. เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
               1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
               2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
               3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น

9.  ติดต่อสอบถาม
               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  

e-mail:  phatchamon.s@gmail.com

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED