หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1. คุณสมบัติผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย
               ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ
2. กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
               1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
               2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
               3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /
   สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. เงื่อนไขการนำเสนอ
            การส่งผลงานวิจัย ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็มให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
               3.1 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอ 
                              (1) เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการหรือเป็นโครงการต่อเนื่อง
                              (2) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
               3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รูปแบบการนำเสนอ
               ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ที่ต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
               ผู้นำเสนอผลงาน ต้องนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) เท่านั้น โดยจัดทำ PowerPoint ประกอบการนำเสนอและอัดคลิปการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที จากนั้นอัพโหลดคลิปการนำเสนอในเว็บไซต์ YouTube และส่งลิงค์การนำเสนอมาให้ทางผู้จัดงานเพื่อนำมาจัดทำตารางการนำเสนอผลงานวิจัย
               การนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ดังนี้

  1. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และฟังการบรรยายพิเศษ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.
  2. เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามตารางการนำเสนอผลงานวิจัยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา

โดยผู้จัดงานจะส่งลิงค์การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ และลิงค์การนำเสนอผลงานวิจัยให้ทาง e-mail ซึ่งในวันที่นำเสนอผลงานวิจัยผู้จัดงานจะเปิดคลิปที่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยส่งมา ผู้นำเสนอผลงานวิจัยจะต้องตรวจสอบตารางและเวลาการนำเสนอของตนเอง เพื่อเข้ามาเตรียมตอบข้อซักถาม (ประมาณ 5 นาที) กับผู้ดำเนินรายการของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

 

5.  วิธีการส่งผลงานวิจัย
              ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไปและไฟล์ PDF โดยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ต้องมีความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา  นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
             ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา   

           ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
               6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มต่อ 1 เรื่อง
               6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding

7. อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง

             
               “ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”
               * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

8. เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
               1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
               2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
               3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น

9.  ติดต่อสอบถาม
               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  

e-mail:  phatchamon.s@gmail.com

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED