หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
PowerPoint Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย


1. คุณสมบัติผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย
                     ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ

2. กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
                     1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
                     2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
                     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /เภสัชศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. เงื่อนไขการนำเสนอ
                     การส่งผลงานวิจัยเสนอทั้งภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็มให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
                     3.1 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอ 
                           (1) เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง
                           (2) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
                     3.2 บทความฉบับเต็ม (Manuscript) 1 เรื่อง ให้เลือกนำเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์
                     3.3 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รูปแบบการนำเสนอ
                    ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ที่ต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
                    **สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนาที่มีบุคคลเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอบทความวิจัยเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งรูปแบบการนำเสนอให้ทราบทางเว็บไซต์ของการประชุมต่อไป

5.  วิธีการส่งผลงานวิจัย
             ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไปและไฟล์ PDF โดยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ต้องมีความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา  นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
                 ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา  
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
                    6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full paper) ต่อ 1 เรื่อง
                    6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน Proceeding online


7. อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,000 บาท /เรื่อง

                    โดยอัตรานี้รวมรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding online)
              "ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น"
              * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
              **สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้และชำระเงินจำนวน 2,500 บาทแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนส่วนเกินต่อไป
หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
              1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองเท่านั้น
              2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ตามรูปแบบที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding online
              3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น

9.  ติดต่อสอบถาม
                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  
e-mail:  phatchamon.s@gmail.com

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED