หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563Admin


   

รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย


1. คุณสมบัติผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย
                     ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ

2. กลุ่มสาขาวิชาที่นำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
                     1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
                     2. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
                     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /เภสัชศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

3. เงื่อนไขการนำเสนอ
                     การส่งผลงานวิจัยเสนอทั้งภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็มให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่กําหนด ดังนี้
                     3.1 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอ 
                           (1) เป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือเป็นโครงการต่อเนื่อง
                           (2) เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
                     3.2 บทความฉบับเต็ม (Manuscript) 1 เรื่อง ให้เลือกนำเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์
                     3.3 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รูปแบบการนำเสนอ
                     ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท หรือการค้นคว้าอิสระระดับปริญญาโทของผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน และนักวิชาการอิสระ ที่ต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
รูปแบบการนำเสนอผลงาน  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
                     - การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
                     - การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

                     4.1 การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  นำเสนอด้วย PowerPoint  และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ  20  นาที  (รวมเวลาถาม – ตอบ)
                     4.2 การนำเสนอด้วยโปสเตอร์  กำหนดรายละเอียดดังนี้
ให้ผู้เสนอจัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x100 เซนติเมตร(แนวตั้ง) ด้วยกระดาษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้    ไวนิลหรือแผ่นโฟม จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ขนาดตัวอักษรในโปสเตอร์ ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 0.5 ซม. สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร
                     4.2.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และ หนวยงานที่สังกัด
                     4.2.2 เนื้อหา ประกอบดวย บทคัดยอ (ไทย-อังกฤษ) คําสําคัญ (Keyword) บทนํา ผลการวิจัย สรุป และ เอกสารอางอิง
                     - บทนํา (Introduction) บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทํามากอนและ       วัตถุประสงคของการวิจัย
                     - วิธีการดำเนินการวิจัย (Research methodology) บ่งบอกถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำวิจัย
                     - ผลการวิจัย (Result) ควรบอกผลการคนพบที่สําคัญที่สุด อาจแบงเปนหัวขอยอยและมีนอยขอที่สุด และคัดสรรหัวขอที่มีความสําคัญและเปนจุดเดนของการศึกษา
                     - อภิปรายผล (Discussion)
                     - สรุป (Conclusion) ในแบบที่เขาใจงาย ชัดเจน กระชับ
                     - เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงเฉพาะที่ปรากฎเนื้อหาในโปสเตอร์
                     4.2.3 การจัดเก็บโปสเตอรขอใหผูนําเสนอติดตอเจาหนาที่ผูดูแลประจําจุดติดตั้งโปสเตอร

5.  วิธีการส่งผลงานวิจัย
             ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไปและไฟล์ PDF โดยบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ต้องมีความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา  นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา  
ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
                     6.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับย่อต่อ 1 เรื่อง
                     6.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding
7. อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง

                     โดยอัตรานี้รวมกำหนดการประชุม รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding online) คูปองอาหารว่างและอาหารกลางวัน
                     "ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น"
                     * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
                     1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
                     2. หากไม่มานำเสนอผลงานทั้งด้วยวาจา และโปสเตอร์ บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
                     3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ต้องมาเสนอผลงานในวันเปิดงาน
                     4. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้มานำเสนอผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น

9.  ติดต่อสอบถาม
                     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  
e-mail:  phatchamon.s@gmail.com

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED