หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562Admin


        การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย


        ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ conference.su.ac.th  พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007 ขึ้นไปและไฟล์ PDF ดังนี้
        1. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา ไม่มีรูปภาพและตาราง 
        2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา   
     นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
        ทั้งนี้ จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด
        หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา ในกรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือ
รับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)
        หมายเหตุ        ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าว
และไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
        1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มต่อ 1 เรื่อง
        2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับย่อต่อ 1 เรื่อง
        3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding<

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง


ชำระเงินได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยอัตรานี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร เอกสารรวมบทคัดย่อ (CD) รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) แบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารอื่น ๆ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
“ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น”


เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
        1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
        2. หากไม่มานำเสนอผลงานทั้งด้วยวาจา และโปสเตอร์ บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
        3. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ต้องมาเสนอผลงานในวันเปิดงาน
        4. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้มานำเสนอผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
        - บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  
        e-mail:  phatchamon.s@gmail.com
        - สำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์         นครปฐม 73000 คุณอารีย์วรรณ  นวมนาคะ โทรศัพท์ 098-547-9748 โทรสาร 034-255808
        e-mail: surdi.surc@gmail.com


 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED