หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565Admin


       

                                                

การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย

           ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/ พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไปและไฟล์ PDF ดังนี้
             1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก
             2. จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
             3. กรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
             1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มต่อ 1 เรื่อง
             2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน proceeding

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,500 บาท /เรื่อง


             "ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น"
               * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
             1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องเข้านำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองเท่านั้น
             2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถามด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding
             3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
             - บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณพัชมณ  ศรีสว่าง โทรศัพท์  0 -2849-7502-3  
e-mail:  phatchamon.s@gmail.com

 


 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED