หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
PowerPoint Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563Admin


       

                                                      การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย

             ผู้นำเสนอผลงานส่งผลงานผ่านระบบที่ http://conference.su.ac.th/register/ พร้อมกับ upload ไฟล์ Microsoft Word เวอร์ชั่น 2007   ขึ้นไปและไฟล์ PDF ดังนี้
             1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Manuscript) ความยาว 4-8 หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง  และภาคผนวก 
             2. จัดพิมพ์ด้วยแบบอักษร Cordia New ขนาด 14  โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กำหนด หากไม่ทำตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
             3. กรณีที่เป็นนักศึกษาให้แนบไฟล์หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ไฟล์ PDF)

การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยให้นำเสนอ
            1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน พิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full paper) ต่อ 1 เรื่อง
            2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายละเอียด เนื้อหาบทความเพื่อให้ผู้นำเสนอปรับแก้ไขก่อนนำลงใน Proceeding online

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

จำนวน (บาท)

ผู้นำเสนอผลงาน

2,000 บาท /เรื่อง


             โดยอัตรานี้รวมรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding online)
             "ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น"
             * อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน
             **สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้และชำระเงินจำนวน 2,500 บาทแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจะติดต่อท่านเพื่อดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนส่วนเกินต่อไป
             หมายเหตุ ผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายใน 3 วันนับจากวันลงทะเบียนส่งผลงาน หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานดังกล่าวและไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการนำเสนอผลงานวิจัย
             1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ต้องดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองเท่านั้น
             2. หากไม่นำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ตามรูปแบบที่กำหนด บทความวิจัยจะไม่นำมาลงใน Proceeding online
             3. ประกาศนียบัตรจะให้เฉพาะผู้ที่นำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น

 


 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED