หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

4 มกราคม – 30 เมษานา 2562

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

14 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2562             

  (*หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ)

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

31 พฤษภาคม 2562

นำเสนอผลงานวิจัย

13-14 มิถุนายน 2562

   

Begin receiving research papers

January 4, 2019

Deadline for receiving papers

April 30, 2019

Announcement of the selections

May 24, 2019

Deadline of submitting the revised papers

May 31, 2019

International Academic Conference

June 13-14, 2019

 

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
The Art and Cultural Center Commemorating the Sixth Cycle Birthday Anniversary
of His Majesty the King, Nakhon Pathom, Thailand

  
*หมายเหตุ 1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ
                   2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED