หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567Admin


กำหนดการ

รับสมัครบทความวิจัยฉบับเต็ม

ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤษภาคม 2567

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

25 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2567                  

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

24 พฤษภาคม 2567

ส่งคลิปการนำเสนอผลงานวิจัย

30 พฤษภาคม 2567

นำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ 6-7 มิถุนายน 2567
*หมายเหตุ

                  ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail โดยประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากลงทะเบียน

 

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED