หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
PowerPoint Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

ปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

20 พฤษภาคม 2563

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

5 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2563                         

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

17 มิถุนายน 2563

วันที่ส่งไฟล์วิดีโอคลิปนำเสนอผลงานวิจัย

22 มิถุนายน 2563

เสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ 25-26 มิถุนายน 2563
*หมายเหตุ

                  1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ และออกหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้ที่บทความวิจัยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
                  2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED