หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566Admin


กำหนดการ

ขยายรับสมัครบทความวิจัยฉบับเต็ม

6 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566                   

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

9 มิถุนายน 2566

ส่งคลิปการนำเสนอผลงานวิจัย

16 มิถุนายน 2566

นำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ 22-23 มิถุนายน 2566
*หมายเหตุ

                  ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail โดยประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากลงทะเบียน

 

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED