หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

ขยายรับสมัครบทความวิจัยฉบับเต็ม

ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

26 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565                         

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

10 มิถุนายน 2565

ส่งคลิปการนำเสนอผลงานวิจัย

17 มิถุนายน 2565

นำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ 23-24 มิถุนายน 2565
สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ 30 มิถุนายน 2565
*หมายเหตุ

                  1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ และออกหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้ที่บทความวิจัยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
                  2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED