หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563Admin


กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม

เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

2 มกราคม - 30 เมษายน 2563

แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563             

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว

12 มิถุนายน 2563

นำเสนอผลงานวิจัย

25-26 มิถุนายน 2563

   

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

*หมายเหตุ

                  1. หากได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการแจ้งเป็นระยะ และออกหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัยให้กับผู้ที่บทความวิจัยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
                  2. ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail และโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล

                   

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED