หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566Admin


   ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัยแบบออนไลน์

           ขั้นตอนการอัดคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานวิจัย
           
           Powerpoint-Template

           ตัวอย่างคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานวิจัย 

Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED