หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562Admin


    รูปแบบบทความวิจัย

           บทความวิจัยจะต้องจัดรูปแบบตามที่การประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบและตัวอย่างบทความวิจัยด้านล่าง


           - รายละเอียดการจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม
           - รายละเอียดการจัดเตรียมบทคัดย่อ
           - ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาไทย
           - ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาอังกฤษ (English full paper)
           - ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อ
           - หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา
           - หนังสือรับรองการปรับแก้ไขผลงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED