หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
PowerPoint Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563Admin


    รูปแบบบทความวิจัย

           บทความวิจัยจะต้องจัดรูปแบบตามที่การประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบและตัวอย่างบทความวิจัยด้านล่าง


           - รายละเอียดการจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม
           - ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มภาษาไทย
           - หนังสือรับรองบทความวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา
           


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED