หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน พุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565Admin


กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
    ห้องที่-1_ศิลปะและการออกแบบ-9-23-มิ.ย.65
    ห้องที่-2_สถาปัตย์-11-23-มิ.ย.65
    ห้องที่-3_มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์-10-23-มิ.ย.65
    ห้องที่-4_วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-12-23-มิ.ย.65
    ห้องที่-5_วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-14-23-มิ.ย.65
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
    ห้องที่-1_มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์-8-24-มิ.ย.65
    ห้องที่-2_วิทยาศาสตร์สุขภาพ-20-24-มิ.ย.65
    ห้องที่-3_วิทยาศาสตร์14-24-มิ.ย.65
    ห้องที่-4_วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-13-24-มิ.ย.65

 

 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED