หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562Admin


กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

- กำหนดการประชุมวิชาการ

 

- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 1

 

- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ วิทยาศาสตร์กลุ่มที่ 2  
- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ  
- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา วันที่ 13 มิ.ย.62  
- รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา วันที่ 14 มิ.ย.62  
   
   
   

 

 

 

 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED