หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
PowerPoint Template
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน พุธ ที่ 30 กันยายน 2563Admin


กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

ขั้นตอนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Microsoft Teams  
    ตารางการนำเสนอผลงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2563  
    ตารางการนำเสนอผลงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2563  

 

 

 

 

 


 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED