หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567Admin


โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้”


        หลักการและเหตุผล

            "บัณฑิตศึกษา" เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการอุดมศึกษา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่ต้องการความรู้ที่กระจ่างแจ้งผ่านกระบวนการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ในท่ามกลางโลกที่ขาดเสถียรภาพ มีความผันผวน มีความซับซ้อน และมีความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19การพัฒนาองค์ความรู้เท่านั้นที่เป็นทางออกสำคัญของโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
            การประชุมวิชาการ “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่สังคมยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้ | Postgraduate research, creative and innovation: moving forward in a next new normal era through knowledge” ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงมุ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการขับเคลื่อนให้องค์ความรู้ ข้อค้นพบ การออกแบบ การสร้างสรรค์ ตลอดจนนวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นวัตกร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านการประชุมวิชาการฯ เพื่อให้ข้อค้นพบเหล่านั้นได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษา ประเทศชาติ และความเป็นสากลต่อไป
            บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ในรูปแบบออนไลน์

        วัตถุประสงค์

        1. เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATIVE” ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ (C) ด้านความรับผิดชอบ (R) ด้านความรู้ความชำนาญ (E) ด้านตระหนักซึ้งในคุณค่าแห่งศิลปะ (เฉพาะสาขาศิลปะและการออกแบบ) (A) ด้านความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรม (I) ด้านทักษะสำคัญสำหรับพลเมืองอนาคต (E) ประกอบด้วย บัณฑิตสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงาน (E1.1) บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (E1.2) บัณฑิตสามารถคิดแก้ปัญหา (E1.3) บัณฑิตมีภาวะความเป็นผู้นำ (E2.1) บัณฑิตสามารถบริหารจัดการตนเอง บุคคล และองค์กร (E2.2) ทักษะการทำงาน (E3) และทักษะการเรียนรู้ (E4)
       2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์มากยิ่งขึ้น
       4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
       5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยได้ตรง ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
       6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป

 

             

        การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
            1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
            2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


    

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED