หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
กำหนดการ/สถานที่จัดประชุม
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
Poster Template
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
Notification
Agenda
ติดต่อสอบถาม
แผนที่

  วัน เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562Admin


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
(The National Graduate Research Conference)
ร่วมกับ
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Innovation and Creativity for Sustainable Development)
    

        หลักการและเหตุผล


        การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
(The National Graduate Research Conference) ร่วมกับ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
         พันธกิจด้านการวิจัยเป็นพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัย
และการดำเนินการงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือของคณาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น ๆ
เช่น การบริการวิชาการ หรือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีการนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อออกสู่ในระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
         บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
และผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกปี
           นอกจากนี้ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในวงวิชาการด้านการวิจัยของคณาจารย
์และด้านงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของบัณฑิตศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง ได้แก่
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference)
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11

        วัตถุประสงค์

                1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
               ให้เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์ มากยิ่งขึ้น
                3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์               และงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น
                 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดองค์ความรู้สู่การวิจัยและการสร้างสรรค์ ได้ตรงตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม      และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
                 5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับ
  สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป              

 การแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

1. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (การออกแบบ, ศิลปะ, ดนตรี)
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (การศึกษา, บริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว, บัญชี, การเงิน)
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ /เภสัชศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
(วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมอาหาร)
    

 

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED